rolex swiss replica gmt master ii worked hard on the details.buying tw rolex day date 36mm m118348 0037 mens gold tone automatic is a great way to save on expenses. Radca Prawny Marcin Zamojski Elbląg / Braniewo
Kancelaria Radcy Prawnego Elbląg - M.Zamojski

O Kancelarii

Radca Prawny Marcin Zamojski

- absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2011 roku został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod nr GD/GD/2146. Doświadczenie zdobywał pracując jako radca prawny w jednej z trójmiejskich kancelarii, jednostkach samorządu terytorialnego (zarówno w Zespole Radców Prawnych jak i samodzielnie), urzędach skarbowych, zakładzie budżetowym administrujący gminnym zasobem mieszkaniowym, pełnił funkcję Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Elblągu. Specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań na osobie (zadośćuczynienie, w tym również za śmierć osoby najbliższej, związane z uszczerbkiem na zdrowiu, świadczenia z ubezpieczenia NNW) i mieniu, mających związek z wypadkami komunikacyjnymi, błędami w sztuce lekarskiej, nieszczęśliwymi wypadkami na skutek upadków, poślizgnięć itp., wypadków przy pracy. Łączna uzyskana dotychczas kwota tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania to ponad jeden milion złotych.

Zakres usług

- Udzielanie pisemnych porad i ustnych konsultacji,
- Sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz,
- Opracowywanie projektów aktów prawnych, w tym: umów, porozumień, ugód, uchwał, regulaminów i zarządzeń,
- Udział w negocjacjach,
- Reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed sądami, urzędami i innymi organami,
- Sporządzanie pism procesowych, w tym: pozwów, podań, wniosków, środków odwoławczych i innych pism,
- Reprezentacja Klienta w postępowaniu windykacyjnym, na etapie przesądowym jak i w toku egzekucji komorniczej,
- Stała obsługa prawna.

Obszary działania

Prawo cywilne

 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, ze szczególnym uwzględnieniem zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu, cierpienia fizyczne i psychiczne, śmierć osoby najbliższej, odszkodowanie z tytułu zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, opieki, dojazdów, utraconych dochodów, renty, renty z tytułu zwiększonych potrzeb
 • sporządzanie projektów umów, statutów oraz aktów prawa wewnętrznego (uchwały, regulaminy, zarządzenia),
 • sprawy o zapłatę wynikające z umów, innych stosunków prawnych łączących strony,
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego: zasiedzenie nieruchomości, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności, ochrona własności, ochrona posiadania,
 • sprawy z zakresu ksiąg wieczystych: pomoc przy dokonywaniu wpisów do ksiąg wieczystych, sprawy o ustalenie rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości w przypadku niezgodności stanu ujawnionego w księdze wieczystej,
 • sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego: najem lokali, eksmisja, sprawy o zapłatę czynszu, sprawy o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu,
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego: przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • sprawy ubezpieczeniowe, spory z towarzystwami ubezpieczeniowymi,
 • windykacja należności,
 • sprawy wynikające z rękojmi i gwarancji,
 • sprawy z zakresu prawa budowlanego.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • rozwody,
 • separacje,
 • podziały majątku wspólnego,
 • ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
 • alimenty,
 • ograniczenie, powierzenie, zawieszenie, przywrócenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej.
Prawo handlowe i gospodarcze

 • sporządzanie projektów umów, statutów oraz aktów prawa wewnętrznego (uchwały, regulaminy),
 • opiniowanie umów związanych z obrotem gospodarczym,
 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych,
 • windykacja należności.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia, rozwiązania umowy o pracę,
 • sprawy o wypłatę wynagrodzenia i innych świadczeń z tytułu umowy o pracę,
 • odwołania od decyzji ZUS.

Prawo administracyjne

 • sporządzanie pism inicjujących postępowanie administracyjne oraz pism w toku postępowania,
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • zaskarżanie decyzji administracyjnych do Sądu,
 • kompleksowa reprezentacja przed organami administracji publicznej.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie może przybrać formę:

 • - ryczałtu,
 • - stawki godzinowej,
 • - w niektórych spraw Kancelaria może umówić się z Klientem na wynagrodzenie, którego elementem będzie premia za sukces (tzw. success fee).

Wynagrodzenie nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów tłumaczenia dokumentów sporządzonych przez tłumaczy przysięgłych, wydania urzędowych odpisów i zaświadczeń. W przypadku powierzenia prowadzenia sprawy przed sądem lub urzędem znajdującym się poza Elblągiem, należy liczyć się z koniecznością opłacenia kosztów dojazdu.

Na wysokość wynagrodzenia wpływają takie czynniki jak:

 • - charakter sprawy,
 • - stopień jej skomplikowania,
 • - przewidywany nakład pracy,
 • - wartość przedmiotu sprawy,
 • - uzyskany efekt.

Kontakt


Podaj poprawne dane! Za mało! Min 6 znaków!
Podaj poprawny adres e-mail.
Podaj poprawny numer telefonu. Za mało! Min 9 znaków
Podaj treść wiadomości. Za dużo! Max 1000 znaków.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KRP Marcin Zamojski moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu udzielenia odpowiedzi na zadane poprzez formularz pytania.

Zgoda wymagana. Zgoda wymagana.Kancelaria Radcy Prawnego
Marcin Zamojski

Al. Grunwaldzka 2/B29 lok. 15
82-300 Elbląg
(teren Giełdy Elbląskiej, budynek obok wiaduktu na Zatorze)
NIP 958-144-11-81
REGON 281367180

kancelaria.marcin.zamojski@wp.pl

506 382 781

Proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub za pomocą e-maila celem ustalenia terminu spotkania.

Wejścia do budynku
Wejście   Wejście

Hot www.beatboth.com.read what he said rolex replicas for sale cheap.click https://www.wannareplica.com.more helpful hints luxury replicas watches.go to the website replicas relojes.To learn more about https://www.fakekonstantinchaykin.com/.go to the website https://fakerolex.cc.site here rolexrolexwatches.top.High Technology replica watches.Different Manufacturers cheap replica watches from china.webpage https://www.insurancewatches.com/.you could try here replica watches.go accountingwatches.com.More hints fake breitling.With Cheap Price https://www.sextagheuer.com/.Wiht 90% Discount franck mueller replica.here https://www.computerhublot.com/.Wiht 70% Discount https://www.cookingwatches.com.High Quality https://www.electronicswatches.com.check my source https://www.musicbreitling.com/.